بقعه مبارکه دختر پاک

باورهای قدیمی حکایت از آن دارد که بعد از ورود اسلام به ایران و طبرستان بقعه دختر پاک مدفن خواهر امام رضا (ع) گشته است. اعتقادات پاک و مذهبی مردم روستا، بر این است وجود ماریی به عنوان نگهبان بقعه در ورودی بقعه از ورود مردان و نامحرمان به درون بقعه جلوگیری می­کند. در قدیم­الایام عقیده مردم این بوده که زنان باردار می­توانند جهت تشخیص جنسیت فرزندشان به سمت بقعه متبرک رفته و حضور مار نگهبان را در ورودی درب دلیلی بر پسر بودن فرزندشان می­گذاشتند. این بقعه در سالیان اخیر به همت اهالی روستا و همچنینی کمک سازمان امور اوقاف و خیریه مورد بازسازی قرار گرفته است.