شجره نامه اقوام لیند

(جهت نمایش بر روی نام خانوادگی کلیک نمایید)

آقایی و دلاوری

رضایی و نجفی

عزیزپور، شاکری، عباسی

قاسم نژاد

قلی نژاد، سبحانی و تیموری