اولین مرحله شناخت افرینش همانا خرد است،چشم و گوش و زبان سه نگهبان اویند که لاجرم هرچه نیکی و شرم است از همین سه ریشه میگیرد و افسوس که دنبال کنندگاه خرد اندکند که باید به سخن دانندگان راه جست و باید جهان را کاوش نمود و از هر کسی دانشی اموخت و یک دم را هم برای اموختن نباید از دست داد.(حکیم ابولقاسم فردوسی)

فردوسی2

فردوسی

حکیم ابولقاسم فردوسی،شاعر بلند اوازه ایرانیست که با اثر شکوهمند خود، نقش جوانمردی و اخلاق و ایمان را در بلندای زمان بر تاریخ نشاند و با حکمت و بینش گسترده، فرهنگ غنی ایران را تا فراسوی مرزهای خاکی به دل عاشقان فرهنگ و هنر نمایان ساخت.

فردوسی از جمله معماران فرهنگ و ادب بخش بزرگی از جهان امروز است که با هموار ساختن رنجی سی ساله بر خود، توانست اندیشه پویا و تصویری زیبا را در همگونی دین و فرهنگ ملی در غالب یادگاری هزارساله، ولی همواره تازه و سودمند باقی گذارد.

 

 

در این خاک رزخیز ایران زمین             نبودند جز مردمی پاک دین

همه دینشان مردی و داد بود                وز ان کشور ازاد و اباد بود

25 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابولقاسم فردوسی مبارک.