خداوندا بگذار روزهای جوانی ام را با نفس فرشته هایت شماره کنم

جوانیم را خوش بو تر از پیراهن یوسف کن

روزهای جوانی دلنشین اند؛ دلنشین تر از نگاه لیلی؛ خوش آواتر از صدای فرهاد و خواستنی تر از عشق

جوانی، روزگار ماندنی ترین خاطره هاست…

fu7089

روز جوان بر علی اکبرهای خمینی مبارک. جوانانی که هیچ گاه پیر نشده اند و از قاب عکسشان همیشه به ما لبخند زدند و دعایمان کردند….